Trasa závodu

Pravidla závodu

  Start, cíl, předávky, trasa

 1. Místo startu, cíle a předávek závodu je určeno pořadatelem.
 2. Čas startu jednotlivých týmu je určen pořadatelem
 3. Trať závodu se skládá ze třiceti etap.
 4. Předávka probíhá formou předání štafetového pásku dobíhajícím běžcem běžci následující etapy
 5. Po předávce je dobíhající běžec povinnen umožnit sejmutí kódu svého startovního čísla organizátorem předávky a je povinnen ověřit zapsání času do výsledkového formuláře
 6. Při ztrátě štafetového pásku si tým vyžádá nový od organizátora předávky
 7. Štafetový pásek se v cíli vrací pořadateli
 8. Pořadí běžců je pevně dané, za nahlášení pořadí běžců odpovídá kapitán týmu
 9. Běžec nesmí běžet dvě po sobě následující etapy
 10. Běžec musí absolvovat minimálně jednu etapu z etap z rotace 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 30
 11. Pokud je běžec ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nucen odstoupit ze závodu, nahradí ho jiný běžec. Pravidlo č. 9 a 10 musí zůstat zachováno. Pořadí nahlášených běžců v následujících etapách se nemění.
 12. Pokud se běžec, který nedokončil některou etapu, bude chtít vrátit do závodu na svůj další úsek, bude týmu za etapu v které byl nahrazen, počítán čas určený pro danou etapu předem pořadatelem (cca předpokládaný čas nejpomalejšího účastníka etapy)
 13. Odstoupení běžce je kapitán týmu povinnen neprodleně oznámit organizátorovi závodu.
 14. Pokud běžec ztratí orientaci a seběhne mimo trať závodu, je povinnen se na trat vrátit v místě, kde ji opustil.
 15. Doprovodná auta

 16. Všichni běžci jsou povinni dodržovat Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb..
 17. Každá předávka má pevný čas, kdy bude uzavřena. Tým, který nestihne proběhnout předávkou do stanoveného času, je ze závodu vyřazen a může pokračovat pouze bez podpory pořadatele a organizátorů.
 18. Každý tým se smí přepravovat pouze dvěma automobily o nosnosti do 3,5t.
 19. Automobily smějí pakrovat na místě předávek ne dříve než 20 minut před předpokládaným doběhem běžce a předávce ji do 10 minut opustit.
 20. Za čelním sklem autobilu musí být viditelně umístěn telefonní kontakt na řidiče.
 21. Automobily smějí v místě předávek parkovat pouze na místech k tomu určených pořadatelem nebo na místech kde není parkování zakázáno dopravním značením.
 22. Noční etapy

 23. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.30 hod povinnou noční výbavu.
 24. Povinnou noční výbavou se rozumí: rexlexní vesta nebo reflexní šle, čelovka na přední svícení, červená blikačka na zadní straně těla.
 25. Starovní číslo musí být viditelně umístěné i přes povinnou noční výbavu
 26. Ostatní

 27. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.
 28. Běžci mohou být doprovázení cyklistou, slabozrací mohou být doprovázení i běžcem – vodičem.
 29. Zdržení na trase způsobená semafory, vlakovými přejezdy nebo pohybem cizích osob nebudou ve výsledném času zohledněna.
 30. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky.
 31. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.
 32. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.
 33. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvidatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.).
 34. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.
 35. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.
 36. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

Propozice

 • termín závodu: 14. – 15. 9. 2019
 • start: Mosty u Jablunkova
 • cíl: Pasohlávky, autokemp Merkur
 • běžecký štafetový závod na 350 km
 • 30 etap
 • tým šesti až deseti běžců
 • předávky na pevně stanovených místech
 • Kategorie A - Smíšený tým 6 - 10 běžců
 • Kategorie Z - Ženský tým v počtu 6 - 10 bežkyň

Povinná výbava

  Povinná výbava každého běžce na trati

 1. nabitý a funkční mobilní telefon
 2. Povinná výbava každého běžce na trati v čase mezi 18:00 a 6:30 hod.

 3. čelovka
 4. červené výstražné světlo na zadí části těla
 5. reflexní vesta nebo šle

Bez povinné výbavy nebude běžec vpuštěn na trať. Pokud tak učinní úmyslně, hrozí diskvalifikace týmu.

Penalizace

Každá etapa trati má přidělený svůj penalizační čas odpovídající délce a náročnosti etapy. (cca 60min/10km etapu). Tým obdrží penalizaci připočítáním penalizačního času na dotčeném úseku, pokud:

 • běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu
 • běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)/li>
 • běžec poběží bez funkčního mobilního telefonu
 • běžec ztratí štafetový kolík předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor
 • se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele
 • se týmová auta zdržují na předávce déle než je povoleno nedodrží pravidla parkování na předávce
 • budou porušena jiná pravidla závodu

Diskvalifikace

Tým bude diskvalifikován, pokud:

 • se běžec bude pohybovat na trati v čase předepsaném pravidly bez povinné noční výbavy
 • tým neproběhne předávkou v čase před oficiálním uzavřením předávky
 • budou hrubým způsobem porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení organizátora)
Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.